โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
เริ่มสอบกลางภาคเรียนที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560