งานนิทรรศการวิชาการจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2561
งานเริ่มตั้งแต่ 08.00 - 15.00