การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนสู่การประกันคุณภาพแนวใหม่ตามกฎกระทรวง 2561

จัดโดย สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย

วันที่ 2-3 เมษายน  พ.ศ. 2561

ณ โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน กรุงเทพมหานคร