ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561
ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน