เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด

ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 - 8 กันยายน 2561

ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี