พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

ชั้นป.3และ ม.1

วันที่ 11 กันยายน 2561

ณ. ห้องประชุม 1 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน