โครงการปฐมวัยเข้าใจธรรม

ระดับชั้นอนุบาล 1-3 

วันที่ 13 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน