พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายถึงแก่อนิจกรรม ท่านผู้หญิง เชิญ พิศลยบุตร