ขอเชิญร่วมงานสตรีวรนาถบางเขนนิทรรศน์ ประจำปีการศึกษา 2562 

ณ โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ในวันที่ 10 มกราคม 2563