พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน