เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด 

ณ ค่ายชัยปิติ อ.มวเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2563