โครงการค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรม 
ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่ 28 -30 ตุลาคม 2563