*** หลักสูตรสามัญโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ***
                                           

โรงเรียน สตรีวรนาถบางเขนเปิดสอนหลักสูตรสามัญ ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่  6 โดยแบ่งเป็น ช่วงชั้น ดังนี้

 

                                            - เตรียมอนุบาล  รับสมัครตั้งแต่ อายุ 2 ขวบ ขึ้นไป
                                            - ก่อนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย)ชั้น อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 
รับนักเรียนชาย หญิง                     
                                            - ช่วงชั้นที่ 1 ประถมปีที่1 ถึง ประถมปีที่3                                                                    รับนักเรียน ชาย-หญิง รับประจำและไป-กลับ
                                            - ช่วงชั้นที่ 2 ประถมปีที่4 ถึง ประถมปีที่6                                                                    รับนักเรียน ชาย-หญิง รับประจำและไป กลับ
                                            - ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่3                                                    รับเฉพาะนักเรียนหญิง รับประจำและไป-กลับ
                                             - ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่6                                                  รับเฉพาะนักเรียนหญิง รับประจำและไป-กลับ 
                                           

 

*** ติดต่อขอรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่โรงเรียน ***

ตั้งแต่เวลา 7.30 น.-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 02-513- 3210 หรือ 02-939-4487 โทรสาร 02-939-4488