1.   สูติบัตร(ถ่ายเอกสาร)

    2.   สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน , บิดาและมารดา

    3.   ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7)ชั้นอนุบาล3และแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.5)

    4.   สำเนาบัตรประจำตัวที่มียศของบิดาหรือมารดา(ถ้ามียศ)

    5.   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานจบช่วงชั้น (ปพ.1)

    6.   บัตรสุขภาพ

    7.   รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (จากรร.เดิม)