โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

เปิดรับสมัครครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

ตำแหน่งครู  

1.ครูวิชาภาษาจีน 2 อันตรา

   2.ครูวิชาภาษาอังกฤษ  1 อัตรา

  3.ครูวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

   4.ครูวิชาคณิตศาสตร์  1 อัตรา

คุณสมบัติ    *จบการศึกษาระดับปริญาตรี

     *มีประสบการณ์ในการสอน

      * มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

            *มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิเคราะห์

        ตำแหน่งพนักงานพิมพ์เอกสาร   1  อัตรา

         *จบการศึกษา ปวช./ปวส.

             *มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office    

      ตำแหน่งช่างไฟฟ้า/ช่างประปา  1  อัตรา

          * มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป    

 * วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

เลขที่ 1408 ถ.พหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กทม.10900

ในเวลาราชการ  สอบถามเพิ่มเติม 02-513-3210,02-939-6651,02-939-6655