ประกาศเรื่องการหยุดเรียน

เรื่อง การจัดการเรียนสอนและการวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขอแก้ไขประกาศของโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ฉบับที่ ว.22/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19)

ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 /2564

ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 / 2564

ประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า (อายุ 12-18 ปี)

การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด-19)

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564

แนวทางการวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่องแนวทางการวัดผลและประเมินผลเพื่อเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School