ประกาศเรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า (อายุ 12-18 ปี)

การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด-19)

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564

แนวทางการวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่องแนวทางการวัดผลและประเมินผลเพื่อเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School