ประกาศโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน วันจันทร์ที่ 26 - วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 งดการเรียนการสอน online 1 สัปดาห์ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนและให้นักเรียนทบทวนบทเรียนแต่ละวิชาใน Virtual School

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assesment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ทุกคนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน

แนวทางการวัดประเมินผล เพื่อเก็บคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ของ ศบค.ศธ.

ประกาศเรื่องการเรียนออนไลน์

ประกาศการเลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเตรียมความพร้อม

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School