อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศการเลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด :

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียน  และสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564   และให้สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (กรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวง    ทางโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนจึงงดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดำเนินการสอนในรูปแบบ On-line ,  On-hand ,  Zoom  และ Google Classroom  ขอให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียน  ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน, ครูประจำชั้นและครูประจำวิชา  ตามตารางสอนที่โรงเรียนจัดให้

 

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
11 มิถุนายน 2564

                                                                                      

11/06/2021

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School