อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศเรื่องการเรียนออนไลน์

รายละเอียด :

ประกาศ โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังคงรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) จึงไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ได้

          ทางโรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติของโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกชั้นได้เรียนรู้ผ่านช่องทาง Online ใช้โปรแกรม Zoom เริ่มเรียน 21 มิ.ย. 2564 ตามตารางสอนปกติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

                                                                                     ฝ่ายบริหารโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

                                                                                                       17 มิถุนายน 2564

17/06/2021

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School