อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

แนวทางการวัดประเมินผล เพื่อเก็บคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด :

ประกาศ โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
เรื่อง แนวทางการวัดประเมินผล เพื่อเก็บคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิ.ย.2564 โดยให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้ใน 5 ระบบได้แก่ ระบบ Online, On Demand, On Air, On hand, และ
On Site และให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid
-19) อย่างแพร่หลาย จึงไม่ให้มีการเรียนการสอนในระบบ On Site (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) ดังนั้น โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนจึงกำหนดให้มีการวัดประเมินผลเพื่อเก็บคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไว้ดังนี้

ระดับอนุบาล
1. วัดประเมินผลด้วยการเก็บคะแนนจากความถี่ของการส่งงาน ส่งเอกสาร ส่งแบบฝึก ส่งใบงาน หรืออื่น ๆ
คิดเป็นร้อยละ 10
2. เก็บคะแนนจากคุณภาพของชิ้นงานหรือแบบฝึกตามที่ครูผู้สอน คิดว่าเหมาะสมอย่างน้อยจำนวน 3 ชิ้น

    โดย  ชิ้นที่ 1 เก็บคะแนนคิดเป็นร้อยละ 15
             ชิ้นที่ 2 เก็บคะแนนคิดเป็นร้อยละ 15
             ชิ้นที่ 3 เก็บคะแนนคิดเป็นร้อยละ 10
     รวมคะแนนเก็บกลางภาค คิดเป็นร้อยละ 50

ระดับ ป.1-ม.6
1. ให้วัดประเมินผลด้วยการเก็บคะแนนการเข้าเรียนในแต่ละครั้งที่ครูดำเนินการสอนคิดเป็นร้อยละ10
2. เก็บคะแนนจากความสนใจการโต้ตอบในการเรียนหรือการมีปฏิสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมของครูผู้สอน
คิดเป็นร้อยละ10
3. เก็บจากคุณภาพของชิ้นงานที่ครูผู้สอนให้นักเรียนปฏิบัติโดยเลือกจากชิ้นงานที่ครูผู้สอนคิดว่าเหมาะสม
จำนวน 3 ชิ้น จากชิ้นงานหลาย ๆ ชิ้นที่ให้นักเรียนปฏิบัติโดยแต่ละชิ้นให้มีคะแนนชิ้นละ คิดเป็นร้อยละ10 รวมคะแนนเก็บกลางภาค คิดเป็นร้อยละ 50

            การวัดประเมินผลดังกล่าว เป็นการวัดประเมินผลที่ยึดหลักการวัดประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาของแต่ละรายวิชา หากพ้นภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) แล้วโรงเรียนจะดำเนินการสอนชดเชย สอนติวเข้มให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาและตัวชี้วัดของหลักสูตรสูงยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป และหวังว่าทุกท่านจะผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

                                                                                   

        ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ค.64
 

 

 

 

 

30/06/2021

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School