อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

มาตรการการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 

รายละเอียด :

มาตรการการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน         

             โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนจะเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน
(
On Site) ทุกชั้นเรียน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงกำหนดมาตรการไว้ ดังต่อไปนี้

        1. นักเรียนทุกระดับชั้น (เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่6) เปิดเรียนวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565           

       2. ในการเปิดเรียนดังกล่าว นักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19)อย่างเคร่งครัด ดังนี้

                 2.1 ต้องส่งผลตรวจATK ก่อนโรงเรียนเปิด 1 วันให้กับครูประจำชั้น

                 2.2 ต้องส่งผลการประเมินไทยเซฟไทย ให้กับครูประจำชั้นสัปดาห์ละครั้ง (ทุกวันจันทร์)

                  2.3 ต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน

                  2.4 ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน

                  2.5 ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โดยโรงเรียนจะงดการจัดการเรียนการสอนที่มีการรวมกลุ่ม และ

                 งดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมอื่นๆที่มีการรวมกลุ่ม

                  2.6 ให้นักเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนล้างมืออย่างสม่ำเสมอ (ก่อนเข้าโรงเรียน/

                       ห้องเรียน  ก่อนและหลังรับประทานอาหาร  และหลังจากเข้าห้องน้ำ เป็นต้น )

                  2.7 ฝ่ายบริหารติดตาม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

       3. ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดฯ หรือทราบข่าวจากผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ว่า นักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนจะดำเนินการ ดังนี้

                  3.1 ถ้าพบนักเรียนติดเชื้อและมาเรียนในห้องเรียน   โรงเรียนจะให้ห้องเรียนที่มีนักเรียนติดเชื้อหยุดเรียน

                       ทันที(ตามความเหมาะสม) และโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในระบบOnline เฉพาะห้องเรียนนั้นๆ

                       ตามตารางเรียนปกติของห้องเรียนนั้นๆ    ส่วนนักเรียนที่พบการติดเชื้อฯ จะส่งกลับบ้านทันที ให้อยู่ใน

                       ความดูแลของผู้ปกครอง และงดมาเรียนที่โรงเรียน( On Site)เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน

                 3.2  ในกรณีที่ผู้ปกครองแจ้งว่าบุตรหลานติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูง แต่นักเรียนดังกล่าวมิได้มาโรงเรียน 

                       โรงเรียนจะให้นักเรียนดังกล่าวหยุดเรียนและกักตัว ตามความเหมาะสมของผู้ปกครอง  โดยให้ผู้ปกครอง

                       มารับแบบฝึก  ใบงาน หรือใบความรู้จากครูประจำชั้น   ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองนัดหมายกับครูประจำชั้นตาม

                       ความเหมาะสม

                 3.3 กรณีที่โรงเรียนพบนักเรียนมีความเสี่ยงสูง ซึ่งยังไม่พบผลการติดเชื้อ   โรงเรียนจะให้นักเรียนคนนั้นหยุด

                      เรียนทันที  สำหรับห้องเรียนที่นักเรียนคนนั้นเรียนอยู่  ยังเปิดเรียนตามปกติ  และให้นักเรียนคนที่

                      โรงเรียนสั่งให้หยุดนั้น ให้ผู้ปกครองมารับแบบฝึก  ใบงาน หรือใบความรู้(On Hand)จากครูประจำชั้น  

                      ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองนัดหมายกับครูประจำชั้นตามความเหมาะสม

              4. หากมีปัญหาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวแล้ว คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะแก้ปัญหาเป็นรายๆไป           

 

              โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของโรงเรียน   และหวังว่าทุกท่านจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  ขอให้ทุกท่านมความปลอดภัยจากวิกฤตนี้ รวมทั้งมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

              โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

10 พฤษภาคม 2565

12/05/2022

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School