หลักสูตรสามัญ

 

โรงเรียน สตรีวรนาถบางเขนเปิดสอนหลักสูตรสามัญ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งเป็น ช่วงชั้น ดังนี้

 

- ก่อนประถมศึกษา(การศึกษาปฐมวัย) ชั้น อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 รับนักเรียน ชาย-หญิง

 

- ช่วงชั้นที่ 1 ประถมปีที่ 1 ถึง ประถมปีที่ 3 รับนักเรียน ชาย-หญิง รับประจำและไป กลับ

 

- ช่วงชั้นที่ 2 ประถมปีที่ 4 ถึง ประถมปีที่ 6 รับนักเรียน ชาย-หญิง รับประจำและไป กลับ

 

- ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 รับเฉพาะนักเรียนหญิง

รับประจำและไป กลับ

 

- ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเฉพาะนักเรียนหญิง

รับประจำและไป กลับ  มีแผนกวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณและแผนกศิลป์ภาษาจีน