ชั้นอนุบาล 1-3
 1. สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ นักเรียน บิดา มารดา

 

ช่วงชั้นที่ 1 เฉพาะป.1

 1. สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ นักเรียน บิดา มารดา
 3. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)ของชั้นอนุบาล3
 4. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพรายบุคคลผู้เรียน (ปพ.6)
 5. บัตรสุขภาพ
 6. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่มียศของบิดา มารดา (ถ้าบิดา มารดามียศ)

 

สำหรับป.4 , ม.1 , ม.4

 1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ นักเรียน บิดา มารดา
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานจบช่วงชั้น (ปพ.1)
 3. บัตรสุขภาพ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่มียศของบิดา มารดา (ถ้าบิดา มารดามียศ)

 

สำหรับ ป.2-3 , ป.5-6 , ม.2-3 ,ม.5-6

 1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ นักเรียน บิดา มารดา
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานจบช่วงชั้น (ปพ.1)
 3. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ (ปพ.4)
 4. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพรายบุคคลผู้เรียน (ปพ.6)
 5. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
 6. ระเบียนสะสม (ปพ.8)
 7. บัตรสุขภาพ
 8. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่มียศของบิดา มารดา (ถ้าบิดา มารดามียศ)