ระเบียบการรับสมัครนักเรียนและการมอบตัว

               1. การรับนักเรียนหญิงตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ม.4 ทั้งประจำและไปกลับ

               2 .รับสมัครนักเรียนชายไปกลับตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 นักเรียนชายประจำชั้นป.1- ป.4 เท่านั้น

               3 .ผู้ปกครองจะต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้มีความรับผิดชอบและมีอาชีพ นำนักเรียนมาด้วยในวันรับสมัคร

               4 .ให้ผู้สมัครกรอกข้อความลงไปในใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครและมอบตัวนักเรียน

               5 .ทำการทดสอบผู้สมัครตามการควบคุม เครื่องมือทดสอบ และกระบวนการบริการสอบ เมื่อผู้สมัครผ่านการทดสอบแล้ว
                   แจ้งผู้ปกครองทราบให้ผู้ปกครองกรอกใบมอบตัว พร้อมชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1