นโยบายคุณภาพของโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

โรงเรียน สตรีวรนาถบางเขน  มุ่งมั่นที่จะให้การดำเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  นักเรียน ชุมชน และสังคมให้เกิดความพึงพอใจ และเป็นไปตามระบบการประเมินคุณภาพตาม พ.ร.บ.การศึกษา 2542 รวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้เข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  (LEARNINGORANIZATION) ทางโรงเรียนจึงนำมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีนโยบายดังนี้

 

- มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

- มุ่งปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- มุ่งให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการสื่อสารในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์

- มุ่งพัฒนาการบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและศักยภาพทุกบริการได้อย่างรวดเร็วทันเวลา เพื่อตอบสนองให้ Stake holder เกิดความพึงพอใจ

- มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมให้ยั่งยืนต่อไป