โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิการยน 2562 เป็นต้นไป