โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
เริ่มสอบกลางภาคเรียนที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2560